Bulk Carrots, Kadiwa (2 Kilos)
Regular price ₱165.00
Bulk Squash, Kadiwa (2 Kilos)
Regular price ₱60.00
Bulk Tomato, Kadiwa (2 Kilos)
Regular price ₱110.00
Bulk Potato, Kadiwa (2 Kilos)
Regular price ₱280.00
Dacon Bulk of Ampalaya (Per 1 kilo)
Regular price ₱102.00
Dacon Bulk Banana Blossom: Puso ng Saging (Per Pc)
Regular price ₱54.00
Dacon Bulk Broccoli (Per 1kg)
Regular price ₱240.00
Dacon Bulk Cabbage (per 1 kilo)
Regular price ₱78.00
Dacon Bulk Calamansi (per 1 kilo)
Regular price ₱84.00
Dacon Bulk Carrots (1 Kilo)
Regular price ₱60.00
Dacon Bulk Cucumber (per 1kg)
Regular price ₱60.00
Dacon Bulk Eggplant (per 1 kilo)
Regular price ₱66.00
Dacon Bulk Garlic (per 1 kilo)
Regular price ₱97.00
Dacon Bulk Ginger (Per 1 kilo)
Regular price ₱228.00
Dacon Bulk Kamote Sweet Potato  (per 1 kilo)
Regular price ₱72.00
Dacon Bulk Mongo (per 1 kilo)
Regular price ₱144.00
Dacon Bulk Okra (per 1 kilo)
Regular price ₱48.00
Dacon Bulk Potato (per 1 kilo)
Regular price ₱84.00
Dacon Bulk Sayote (per 1 kilo)
Regular price ₱42.00
Dacon Bulk Sitao (per 1 kilo)
Regular price ₱66.00
Dacon Bulk Squash (per 1 kilo)
Regular price ₱36.00
Dacon Bulk Alugbati (per kilo)
Regular price ₱48.00
Dacon Bulk Kangkong (per 1 kilo)
Regular price ₱240.00
Dacon Bulk Romaine Lettuce (per 1 kilo)
Regular price ₱144.00
Dacon Bulk Talbos Kamote (per 1 kilo)
Regular price ₱240.00
Dacon Bulk Dilis (per 1 kilo)
Regular price ₱396.00
Dacon Bulk Dangit (per 1 kilo)
Regular price ₱1,560.00
Dacon Bulk Pusit (per 1 kilo)
Regular price ₱1,440.00
Dacon Bulk Eggs (per 30 pcs tray)
Regular price ₱210.00
Dacon Bulk Salted Egg (per piece)
Regular price ₱16.00